Majoitus- ja ravitsemisalan työehtosopimuksen keskeiset määräykset

Linkki Matkailu-, Ravitsemis- ja Vapaa-ajan alojen työehtosopimukseen

 

Mitä uutta edelliseen työehtosopimukseen verrattuna?

Tiiviisti:
Työantajan esitykset työaikalisien ja sunnuntaikorvausten leikkauksesta torjuttiin. Uuden alkoholilainsäädännön myötä poistuva varavastaavan lisä korvataan luvanhaltijan edustajan lisällä ja sitä maksetaan yli 5,5 –tilavuusprosenttisia alkoholijuomia anniskelevissa toimipaikoissa.

Yksi merkittävimmistä täsmennyksistä liittyy uuteen alkoholilakiin, joka astuu voimaan 1.3.2018. A/B/C –luokituksen poistuttua 2. palkkaryhmää sovelletaan, jos toimipaikassa anniskellaan enintään 5,5 –tilavuusprosenttisia alkoholijuomia. Yli 5.5 –tilavuusprosenttisia alkoholijuomia anniskelevissa toimipaikoissa sovelletaan 4. palkkaryhmää.

Kaikkien alalla työskentelevien palkat nousevat 1.5.2018 1,8 % kuitenkin niin, että työntekijän palkan on oltava vähintään samaan aikaan voimaan tulevan uuden muokatun taulukkopalkan suuruinen. Työntekijöiden taulukkopalkkojen korotuksissa painotettiin erityisesti kokeneempien ammattityöntekijöiden palkkaryhmiä. Uudet 1.5. voimaan astuvat työntekijöiden palkkataulukot löydät täältä.

Työaikalisät nousevat 3,5 % 1.5.2018.

Seuraavana vuonna palkat nousevat 1.5.2019 vähintään 1,7 % kuitenkin niin, että palkka on vähintään samaan aikaan voimaan tulevan uuden taulukkopalkan suuruinen.

PAMin ja MaRan yhteisessä palkkaustyöryhmässä jatketaan palkkausjärjestelmän kokonaisuudistuksen valmistelua. Työryhmässä osapuolet arvioivat mm. mahdollisuudet pitempiaikaiseen ansiokehitysohjelmaan.

Työvuorojen välisen lepoajan on oltava vähintään 10 tuntia, ellei työntekijän kanssa toisin sovita. Työntekijän kanssa sopiessakin lepoajan on kuitenkin oltava vähintään 8 tuntia. Aiemmin työvuorojen välinen lepoaika tuli olla vähintään 8 tuntia.

Miten PAMin asettamat tavoitteet etenivät?

Oppimisen edellytysten turvaaminen
• Sopimus työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta päivitettiin vastaamaan ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöä. Sopimus edellyttää mm., että koulutussopimuksiin ja näyttöihin liittyvät käytännön järjestelyt käsitellään luottamusmiehen ja/tai henkilöstön kanssa ja ettei sopimuksilla tai näytöillä vaikuteta yrityksen henkilöstön työsuhteisiin, työtunteihin tai mahdollisuuteen saada lisätyötä.

Työajoilla hyvinvointia
• työvuorojen välinen lepoaika oltava vähintään 10 tuntia, ellei työntekijän kanssa toisin sovita. Lepoajan tulee kuitenkin olla vähintään 8 tuntia.

• Työvuoron on oltava vähintään 4 tuntia. Työntekijän pyynnöstä tai perustellusta syystä se voi olla tätä lyhyempi. Nyt perusteltu syy pitää selvittää työntekijälle ennen kuin työvuorolista laaditaan.

• Jos vanhempi ei asu samassa taloudessa lapsensa kanssa, hänellä on oikeus hoitaa sairasta lasta ja saada 1-3 päivän ajalta palkka nyt myös silloin, kun lapsen kanssa vakituisesti asuva vanhempi osallistuu työttömyysturvan aktiivimallin mukaisiin toimiin eikä sen vuoksi pysty hoitamaan lasta tai järjestämään tälle hoitoa.

Paikallisella sopimisella arvoa työntekijöille
• Työsopimuksen solmimisen edellytyksenä ei saa olla työpaikkakohtaisen sopimuksen tekeminen eikä työpaikkakohtainen sopimus saa olla osa työntekijän työsopimusta

• Työnantajan aloitteesta solmittava työpaikkakohtainen sopimus voidaan tehdä työntekijän kanssa vasta koeajan päättymisen jälkeen. Kokonaista henkilöstöryhmää tai noudatettavaa työaikajärjestelmää koskeva työpaikkakohtainen sopimus voidaan kuitenkin tehdä jo koeajalla.

Muuta
• työsopimus on tehtävä kirjallisesti

• äitiys- ja isyysvapaa-ajan palkkaa ei voida periä takaisin, jos työntekijän työsuhde päättyy perhevapaan aikana työntekijästä riippumattomasta syystä, esim. työsuhteen määräaikaisuudesta johtuen

• työntekijälle maksetaan palkan ja täydennyspalveluspalkan välinen erotus myös siviilipalveluksen täydennyspalvelusajalta

• koeaika on edelleen enintään 4 kuukautta (työsopimuslain mukaisesti koeaika voi olla 6 kuukautta). Työnantaja voi kuitenkin pidentää koeaikaa työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi enintään kuukaudella kutakin 30 kalenteripäivän poissaolojaksoa kohden.

• määräaikainen työsopimus voidaan solmia pitkäaikaistyöttömän kanssa tietyin edellytyksin ilman perusteltua syytä työsopimuslain 1 luvun 3 a §:n tulleen muutoksen mukaisesti.

• työehtosopimukseen lisätään kirjaus, jonka mukaisesti työnantajan ja työntekijän selvittävät kassavajeen syntymiseen liittyvät tekijät ennen mahdollista vahingonkorvauslain tarkoittamaa takaisinperintää.

• sopimuskauden aikana alan palkkausjärjestelmän uudistamista ja työaikaa ja työaikajärjestelmien kehittämistä valmistellaan PAMin ja MaRan yhteisissä työryhmissä. Työryhmässä osapuolet arvioivat mm. mahdollisuudet pitempiaikaiseen ansiokehitysohjelmaan.